Energetski certifikat

Što je energetski certifikat zgrade?

Energetski certifikat je dokument koji predočava energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Čemu služi energetski certifikat zgrade?

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Koliko dugo vrijedi energetski certifikat zgrade?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

Koje zgrade trebaju imati energetski certifikat?

Energetski certifikat mora imati:

- svaka zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup
- svaka zgrada javne namjene, ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m²

Je li potreban energetski certifikat za prodaju stana od 49,05 m². Stan se nalazi u zgradi od 20 stanova ?

Energetski je certifikat potreban za prodaju stana bilo koje površine koji se nalazi u zgradi koja je površinom veća od 50 m². Hrvatsko je zakonodavstvo u prijelaznom periodu propisivalo da se stanovi površinom manji od 50 m² korisnog grijanog prostora mogu prodavati i bez certifikata. Budući da Direktiva o energetskoj  učinkovitosti zgrada propisuje da se izuzeti od obveze mogu samostojeće zgrade, ali ne i posebni dijelovi tj. stanovi, s ukupnom korisnom površinom ispod 50 m² Hrvatska se kao punopravna članica bila dužna uskladiti s odredbama Direktive.

Što sadrži energetski certifikat zgrade?

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.

Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Koje zgrade ne trebaju imati energetski certifikat?

Energetski certifikat nije potreban za:

1. nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²;
2. zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
3. privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
4. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
5. jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
6. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
7. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
8. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača

Može li se izraditi energetski certifikat samo za jedan stan u zgradi?

Energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu (stan, ured i sl.).
U slučaju kad zgrada u cjelini već ima energetski certifikat, tada je važeći energetski certifikat onaj koji je izdan za tu samostalnu uporabnu cjelinu.

Kada treba izraditi energetski certifikat nove zgrade?

Obveza ishođenja energetskog certifikata za nove zgrade primjenjuje se na:

(1) nove zgrade za koje je zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može graditi podnesen nakon 31.ožujka 2010. godine

(2) nove zgrade za koje je zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može graditi podnesen prije 31.ožujka 2010.godine i to :

(a) kada se završno izvješće nadzornog inženjera dostavlja nakon 10.veljače 2012. godine, za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2

(b)  za ostale nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje uporabne dozvole  podnosi nakon 10.veljače 2012.godine

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon.

Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², investitor je dužan prije početka uporabe zgrade odnosno puštanja u pogon dostaviti energetski certifikat tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera.

Za ostale zgrade energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

Kada treba izraditi energetski certifikat postojeće zgrade?

Prodaja zgrada ili samostalnih uporabih cjelina (stan, ured…):

Od 1. srpnja 2013. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. Energetski certifikat je sastavni dio ugovora o kupoprodaji.

Kada se u medijima objavljuju oglasi za zgrade ili samostalne uporabne cjeline za koje je propisana obveza energetskog certificiranja, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.

Iznajmljivanje samostalnih uporabih cjelina (stan, ured…):

Od 1. siječnja 2016. godine pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu.

Ishođenje uvjerenja za uporabu:

Za zgrade izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 01. listopada 2007. godine  umjesto uporabne dozvole, na zahtjev investitora odnosno vlasnika zgrade,  izdaje se uvjerenje za uporabu. Prije izdavanja uvjerenja za uporabu, potrebno je pribaviti energetski certifikat zgrade.

Tko može izraditi energetski certifikat zgrade?

Energetski certifikat može izraditi isključivo ovlaštena fizička ili pravna osoba.
Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata izdaje Ministarstvo nadležno za graditeljstvo.

Što je potrebno za izradu energetskog certifikata?

Za nove zgrade

Za izradu energetskog certifikata nove zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi dostaviti:
- glavni projekt
- završno izvješće nadzornog inžinjera
- pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

Za postojeće zgrade

Za izradu energetskog certifikata postojeće zgrade ovlaštena osoba mora provesti energetski pregled zgrade.

Investitor ili vlasnik zgrade dužan je:

- omogućiti provođenje energetskog pregleda zgrade
- osigurati tehničku dokumentaciju građevine (građevinski projekt, strojarski projekt, elektro projekt i dr.)
- osigurati podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine (računi od opskrbljivača ili na drugi način)